Om Kvadraturforeningen Oslo

Kvadraturforeningen er et næringsvel for det byområdet i Oslo som ligger mellom Grensen i nord og Akershus festning i sør, og Øvre Vollgate i vest og Fred Olsens gate i øst.

Hva er Kvadraturen?

Kvadraturen er det gamle, sentrale området i Oslo. Det ligger mellom Stortinget og Jernbanetorget. Karl Johan er den største handlegaten i Kvadraturen.

Litt historie

Den opprinnelige gateplanen i Kvadraturen er tegnet av kong Christian den fjerde i 1624. Gateplanen er typisk for renessansen, her skulle det skapes orden og brannsikkerhet ved at alle gater var meget brede etter tidens standard, og ved at alle gater møter hverandre med nitti graders vinkel i kryssene.

I dag

Nå er Kvadraturen en levende del av Oslo, der særlig kulturlivets organisasjoner er i blomstrende fremgang. Området vrimler av synlige bevis på dette, det er et galleri og en kulturelt tilknyttet kafé hvor du enn kommer i Kvadraturen. Men vi må ikke glemme at Karl Johans gate sør for Egertorvet ligger i Kvadraturen, og dette er Norges travleste shopping-område.

I den senere tid har det også kommet flere boliger i området. Det største eksempelet er Quadraturen i det gamle hovedpostkontoret, som har over 200 selveierleiligheter.

Prosjekter

Kontakt oss

Kvadraturforeningen

Drammensveien 211
0281 Oslo

Telefon:
Knut: 94837172 / Chris: 91722880

Sekretariat

NORTALL AS

Storgata 2, 0155 Oslo

Epost: kvadraturforeningen@nortall.no

Styret

Styreleder

Bente Bøhler

Daglig leder i Exaro Holding AS

bente@exaro.no

Styremedlem

Knut Walle-Hansen

Partner i Aperto Advokat

knut@walle-hansen.no

Styremedlem

Robert I. Bogard

Siv. Arkitekt - Bogard A&dM

post@robertbogard.com

Styremedlem

Pernille Christensen

Compass Group

pc@compass-group.no

Kommunikasjonsansvarlig

Cecilie Staude

Handelshøyskolen BI

cecilie.staude@bi.no

 

Styremedlem

Pål Henrik Kristiansen

Promenade Management

phk@promenadenmanagement.no

Styremedlem

Vebjørn Bøe Dyrø

Anthon B Nilsen Eiendom AS

vbd@abne.no

Kvadraturforeningens vedtekter

VEDTEKTER FOR KVADRATUTURFORENINGEN,  org. nr 979 718 888

§1

Foreningens navn er Kvadraturforeningen. Foreningens adresse er i Oslo

§2

Foreningen har som mål å forbedre miljøet og øke sikkerheten i og øke kjennskapen til Kvadraturens særpreg, kvaliteter og betydning for Oslo, og ved dette å fremme alle næringsinteresser og kulturelle verdier i området. Foreningen skal arbeide med prosjekter og tiltak som har felles interesse for området og medlemmene. Foreningen skal opptre samlet overfor og kunne inngå samarbeid med andre organisasjoner.

§3

Kvadraturen er inne i en betydelig renovering og oppgradering. Foreningen skal delta i og være pådriver i samarbeide med offentlige etater for å nå de oppsatte mål.

§4

Som medlemmer opptas alle næringsdrivende, private og offentlige institusjoner og stiftelser, samt enhver interessert enkeltperson som har interesser i Kvadraturen. Foreningens primærområde er bykvartalene fra Akershus festning og Grensen og mellom Bjørvika og Øvre Vollgate.

§5

Innmelding skjer til styret som godkjenner vedkommende som medlem hvis betingelsene for medlemsskap foreligger. Medlemsskap fornyes automatisk om ikke utmeldelse har skjedd innen foreningsårets utgang.

Når et medlem ikke har betalt medlemskontingent innen foreningsårets utgang, opphører medlemsskapet i foreningen. Styret kan vedta unntak fra ordinær kontingent. Institusjoner og stiftelser har anledning til å være assosierte medlemmer uten stemmerett dersom styret finner det formålstjenlig.

§6

Styret består av 3-8 medlemmer som velges for ett år av gangen. Styrets medlemmer skal fortrinnsvis representere Kvadraturens mangfold av brukere. Styret velger selv formann og viseformann. Styret kan supplere seg selv med nye styremedlemmer i løpet av foreningsåret, som må godkjennes på etterpåfølgende årsmøte. Styremøte holdes når det bestemmes av formannen eller det forlanges av minst to styremedlemmer.

§7

Foreningens operative målsettinger defineres av styret.

§8

Styret er vedtaksført når det har blitt sendt skriftlig innkalling utenom vanlig ferietid til samtlige styremedlemmer med minst en ukes innkallingstid, og minst tre medlemmer - derav styreformann eller viseformann - er tilstede. i tilfelle stemmelikhet har formannen - respektive viseformann - dobbelstemme. Generalforsamlingen trekker opp retningslinjer for de saker som skal og kan avgjøres av styret.

Godkjente referater fra styremøter og andre styredokumenter underskrives av formannen og sendes straks til de øvrige styremedlemmene. Styret kan opprette særskilte utvalg etter behov. Styret engasjerer sekretariat etter behov.

§9

Foreningen forpliktes ved underskrift av styreformannen og ett styremedlem. Styret kan tildele prokura til ett styremedlem og/eller til styrets sekretær.

§10

Regnskap avlegges pr. 1.1 for det foreløpende foreningsår.

§11

Revisor velges av generalforsamlingen. Revisor tjenestegjør inntil ny revisor velges i hans sted, eller revisor frasier seg vervet. Revisor skal være statsautorisert eller registrert revisor.

§12

Kontingentens grunnbeløp fastsettes av generalforsamlingen.

§13

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utløpet av mai måned. Tid og sted bestemmes av styret. Innkalling til generalforsamlingen skjer med minst 2 ukers varsel. Varselet skal også inneholde oppgave over de saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Som vedlegg til innkellingen til generalforsamling skal foreligge:

 1. Styrets beretning
 2. Regnskap med revisjonsberetning
 3. Budsjett for kommende foreningsår
 4. Styrets forslag til kontingent for neste år
 5. Forslag til styremedlemmer og revisor
 6. Mulige forslag til vedtektsendringer
 7. Andre saker som kreves tatt opp på generalforsamlingen

Alle saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende innen 2 måneder før utløp av foreningsåret. Endringsforslag må grunngis. Styret skal gi begrunnet standpunkt til forslaget.

§14

I generalforsamlingen har hvert ordinært medlem én stemme. Medlemmene kan også stemme ved fullmektig, intet medlem kan likevel avgi mer enn tre stemmer - inklusiv sin egen. Stemmeberettiget i generalforsamlingen er medlemmer som har betalt forfalt kontingent. Over forhandlinger i generalforsamlingen føres protokoll. Denne undertegnes av formannen og to medlemmer valgt av generalforsamlingen.

§15

I generalforsamlingen behandles:

 1. Styrets beretning
 2. Årsregnskap samt revisjonsberetning
 3. Fastsettelse av budsjett og kontingent
 4. Valg av styret og eventuelt valg av ny revisor.
 5. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor.
 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styreformann og styremedlemmer
 7. Eventuelt

Vedtak i generalforsamlingen treffes ved simpelt stemmeflertall. I telfelle stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

For vedtak om vedtektsendringer, som bare kan treffes i ordinær generalforsamling, kreves 2/3 stemmeflertall. Dette flertallet må utgjøre minst 20% av den totale medlemsmasse i foreningen. Den ordinære generalforsamlingen som behandler oppløsning av foreningen, treffer også vedtak om anvendelse av dens midler. Vedtektsendringer trer i kraft ved generalforsamlingens avslutning, dersom generalforsamlingen ikke bestemmer et annet ikrafttredelsestidspunkt.

§16

Det innkalles til ekstraordinærgeneralforsamling når styret bestemmer det eller det forlanges av minst 20% av foreningens medlemmer.

Bli medlem

Medlemskontingent:

Beboer - kr. 500

Butikker, gallerier, serveringssteder, hoteller - kr 5.000

Gårdeier - kr. 12.500